Forskning och utveckling

På Axlagården bedrivs kliniska studier inom palliativ vård och vård i livets slutskede. Studierna bedrivs delvis i samarbete med andra hospiceenheter i Sverige.

Syftet med studierna är att öka kunskapen kring frågor om symtom och symtomlindring i livets slut, möjliggöra utvärdering av insatt behandling/åtgärd och vara en del i kvalitetssäkring av den vård vi bedriver.

Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet är engagerade i det forsknings- och utvecklingsarbete som ständigt pågår vid Axlagården och arbetet finansieras av Stiftelsen Hospicevård.

Aktuella projekt

HBTQ-certifiering
Axlagården arbetar aktivt för att alla gäster ska få det bästa bemötandet här på hospice. Därav ska Axlagården HBTQ-certifieras år 2020.

Hållbarhetsutveckling
Vi vill gärna se oss som en proaktiv verksamhet i hållbarhetsfrågor och det pågår just nu ett utvecklingsarbete med närmaste sikte inställt på miljöcertifiering. Vår framtidsvision där hållbarhet är genomsyrad i alla delar av hospiceverksamheten är genuint grundad i ekologiska, ekonomiska och sociala samt etiska aspekter.

APS – Abbey Pain Scale
Detta är ett smärtskattningsinstrument ursprungligen från Australien och är anpassat för personer med demens. Vi har deltagit i arbetet med att översätta instrumentet till en palliativ kontext och används för att skatta smärta hos personer som själva har svårt att verbalt uttrycka vad de känner. Ansvarig för detta är Sussi Tegenborg som även är läkare på Axlagården och Palliativ Medicin NUS.

Intimitet
Vi har ingått i en intervjustudie kring intimitet inom palliativ vård. Ansvarig för detta arbete är Tove Stenman, sjuksköterska och barnmorska på Solgläntan i Östersund.

Transission to hospice care
Vi deltar i en studie där man undersöker vilka medicinska och omvårdnadsmässiga åtgärder som förändras vid överflyttning från Onkologisk vårdavdelning till Axlagården. Ansvariga för studien är Hanna Logenius, läkare på Cancercentrum NUS.

Facebook
Instagram