Studier & projekt

Studier

På Axlagården bedrivs kliniska studier inom palliativ vård och vård i livets slutskede. Studierna bedrivs delvis i samarbete med andra hospiceenheter i Sverige.

Syftet med studierna är att öka kunskapen kring frågor om symtom och symtomlindring i livets slut, möjliggöra utvärdering av insatt behandling/åtgärd och vara en del i kvalitetssäkring av den vård vi bedriver.

Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet är engagerade i det forsknings- och utvecklingsarbete som ständigt pågår vid Axlagården och arbetet finansieras av Stiftelsen Hospicevård.

Aktuella projekt

Pågående

  • En undersökning om närståendes upplevelser av vården vid Axlagården.
    Undersökningen genomförs vart annat år av Erik Schampi, sjuksköterska och Margareta Fahlström, sjuksköterska.
  • En undersökning av gästernas/patienternas synpunkter på vårdkvalitén ur olika aspekter t.ex. tillgänglighet, delaktighet, symtomlindring och trygghet. Undersökningen genomförs vart annat år av Erik Schampi, sjuksköterska, i samråd med FVU (Forsknings- och vårdutvecklingsutskottet).
  • En undersökning av personalens psyko-sociala arbetsmiljö. Undersökningen genomförs vart annat år av Erik Schampi, sjuksköterska och Johanna Häggström, sjuksköterska, i samråd med FVU (Forsknings- och vårdutvecklingsutskottet).