Axlagårdspriset 2022

Axlagården Hospice AB utlyser priser till bästa studentuppsatser

BAKGRUND

Axlagården Hospice AB i Umeå utdelar för tredje gången pris till examensarbeten som har en tydlig profil mot vård av personer i livets slutskede. Uppsatserna kan vara litteraturöversikter eller empiriska studier. Urval av pristagare sker efter nominering. Urval av pristagare sker utifrån en bedömning av uppsatsernas innovativitet, vetenskapliga kvalité och kliniska relevans. Uppsatserna förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom området palliativ vård, vård i livets slutskede, hospicevård. Totalt delas sex priser ut till pristagare som examinerat uppsatser på grund- och avancerad nivå. Prissumman som delas ut i form av presentkort är 30 000 kr och fördelas på sex priser om 5 000 kr vardera. Om det är två författare till en uppsats så delas prissumman.

NOMINERINGSPROCESS

Lärare (handledare och examinatorer) verksamma vid högskolor och universitet som bedriver utbildning inom vårdområdet är berättigade att nominera uppsatser.

 • Uppsatserna ska vara examinerade under 2021 eller vt 2022.

 • Examinatorer och handledare skickar in de uppsatser som man vill nominera. Bifoga en kort motivering till nomineringen samt kontaktuppgifter till författaren av uppsatsen.    

 • Nominerande lärare meddelar författarna att de är nominerade

 • Ett lärosäte kan nominera mer än en uppsats.

GRANSKNINGSGRUPP

En granskningsgrupp med hög kompetens inom ämnesområdet utses av Axlagården Hospice AB.

GRANSKNINGSPROCESS

Granskningsgruppen granskar insända bidrag och lämnar ett motiverat förslag med pristagare till styrelsen för Axlagården AB för beslut. Styrelsens beslut meddelas alla som nominerats och också till alla lärosäten som nominerat uppsatser. Styrelsens beslut kan ej överklagas.

PRISUTDELNING

Priserna överlämnas vid en särskild ceremoni arrangerad av Axlagården Hospice. Detta sker i form av ett seminarium där pristagarna kort presenterar sin uppsats (max 20 minuter). Till seminariet inbjuds personal från verksamheter med särskilt intresse för palliativ vård. Axlagården bekostar resa och eventuell övernattning i samband med detta.

TIDSPLAN

Uppsatserna som nomineras för pris hösten 2022 ska vara insända senast den 15 september till studentuppsats@axlagarden.se. Webb: www.axlagarden.se

Facebook
Instagram