På Axlagården ges specialiserad palliativ vård. Begreppet palliativ vård grundar sig mycket på hospicerörelsens filosofi, dvs. en filosofi som ser människan som en helhet. Palliativ vård är hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för personer med progressiv, obotlig sjukdom eller skada som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar; symtomlindringteamarbete, bra kommunikation mellan den sjuke, närstående och vårdpersonal och även kontinuitet i vården.

De 6 S:en

Vi arbetar enligt modellen ”De 6 S:n”, vilket är ett förhållningssätt och strukturerat arbetssätt inom den palliativa vården. Modellen är personcentrerad dvs. sätter gästen i fokus, vården styrs av gästens önskemål och behov i nära samarbete med de närstående. De 6 S:n bygger på sex olika ord:

  • självbild
  • självbestämmande
  • sociala relationer
  • symtomlindring
  • strategier
  • summering

Varje ord ringar in ett område och tanken är att vi ska få en så heltäckande bild  av gästen som möjligt. Vi vill tydligt få fram vad gästen vill ha hjälp med, få en bild av hur det sociala nätverket ser ut, vilka besvär/symtom gästen har och hur symtom kan lindras, samt erbjuda samtal om livet och om tiden framför.

Facebook
Instagram