Sedan Stiftelsen Hospicevård grundades 1991 har tusentals personer och organisationer gett större och mindre gåvor till Stiftelsen och till Axlagården. De enskilda gåvorna har stor betydelse för våra möjligheter att även i fortsättningen kunna ge våra gäster bästa tänkbara vård i livets slutskede.

Gåvorna används till kvalitetshöjande åtgärder i vården på Axlagården, till kulturella aktiviteter för gästerna och till kliniska studier med syfte att ytterligare förbättra vården.

Ange vem gåvan avser och namn på gåvogivare.

Vissa banker har ett begränsat textutrymme för exempelvis en dikt. Om Du önskar skriva ett längre meddelande, kan du kontakta Axlagården på tel. 090-15 68 00.

Vill du ge en gåva?

GÅVOR KAN SÄTTAS IN PÅ:

PLUSGIRO 37 32 83-1.
DET GÅR ÄVEN ATT SÄTTA IN PÅ VÅRT BANKGIRO 5062-2430, MEN VI ÖNSKAR I FÖRSTA HAND INSÄTTNING PÅ VÅRT PLUSGIRO.

Swish: 123 442 02 53.
Eller scanna koden nedan i din Swish-app

Information angående testamentsförordnanden och gåvor

Vi från Axlagården och Stiftelsen Hospicevård vill på detta sätt lämna information kring den verksamhet som vi bedriver samt underlätta för de som överväger att lämna en gåva eller testamentera egendom till oss.

Axlagården Umeå Hospice AB ägs av Stiftelsen Hospicevård. Stiftelsen Hospicevård har till ändamål att främja utveckling och spridning av hospicevård i Sverige. Hospicevård är en vårdform för vård i livets slutskede där livskvaliteten prioriteras. Stiftelsen ska verka för uppbyggnaden av ett första hospice i Sverige som helt genomförs i enlighet med de idéer som ligger till grund för vårdformen. Stiftelsen ska också genom fortlöpande utvärdering av hospiceverksamhet samla kunskap om vårdformen samt genom utbildning och information verka för att vårdformen sprids i Sverige. Stiftelsen äger Axlagården Umeå Hospice AB och Axlagården Utbildning där verksamhet med vård och utbildning bedrivs. Den verksamhet som bedrivs inom Axlagården Umeå Hospice AB finansieras till stor del genom offentliga medel men Stiftelsen Hospicevård bidrar därutöver med bland annat forskning, utbildning och ekonomiska tillskott för att vårdtagare i livets slutskede ska kunna få en så bra omsorg som möjligt.

En stor del av stiftelsens verksamhet finansieras genom gåvor och förordnanden i testamenten. Varje enskild donation har stor betydelse för våra möjligheter att även i fortsättningen kunna verka för bästa tänkbara vård och omsorg i livets slutskede. Vi är mycket tacksamma för alla som vill bidra till detta. Tack vare gåvor och förordnanden kan vi fortsätta att tillhandahålla och utveckla den viktiga verksamheten och verka för en så bra omsorg som möjligt till personer i livets slutskede.

Som ideell organisation är Stiftelsen Hospicevård befriade från att betala kapitalvinstskatt för det som vi får genom testamenten eller gåvor. Det innebär att man kan använda hela beloppet från försäljning av till exempel fastigheter och värdepapper för att investera i verksamheten. Det förutsätter dock att den som lämnar gåvan eller testamenterar till oss dels ser till att förordnandet ställs till Stiftelsen Hospicevård, organisationsnummer 894002-6795, dels att man inte skriver att kvarlåtenskapen ska säljas och försäljningslikviden tillfalla organisationen eftersom dödsboet då måste betala kapitalvinstskatt. Genom att få egendomen obeskattad kan vi få ut så mycket som möjligt av den gåva eller det testamentsförordnande som ställs till oss.

Vi vill också framföra vår tacksamhet till alla som genom åren har bidragit till stiftelsens verksamhet. Tack vare era frivilliga bidrag har vi kunnat medverka till ett betydande mervärde för många i livets slutskede.

För mer information kring detta vänd er gärna till vår hemsida eller kontakta Mats Kärnestad, 090-15 68 01

Facebook
Instagram