Definition av hospice


Ett hospice är en enhet för inneliggande, specialiserad palliativ vård för individer med komplexa
symtom och/eller en livssituation med särskilda vård och omsorgsbehov förorsakade av en aktiv,
progredierande och långt framskriden sjukdom med begränsad livslängd. Vården fokuserar på
lindring och livskvalitet.
Vården på ett hospice bedrivs utifrån ett holistiskt förhållningssätt oavsett ålder eller diagnos, samt
en strävan att stödja individen att kunna leva med värdighet och med största möjliga välbefinnande
till livets slut. Samtal är en viktig ingrediens i vården och omsorgen. Arbetet bedrivs strukturerat och
med en holistisk syn, till exempel utifrån de 6 S:en (Självbild, Självbestämmande, Symptomlindring,
Sociala relationer, Sammanhang, Strategier).
Vården bedrivs med individens samförstånd och självbestämmande. Närståendes delaktighet och
närståendestöd är viktigt inom hospicevårdens filosofi.
Ett hospice är en fristående enhet där vårdmiljön inom- och utomhus främjar välbefinnandet både
för individen och de närstående.
Den slutna palliativa vården på ett hospice utförs dygnet runt av ett multiprofessionellt team med
särskild kunskap och kompetens inom palliativ vård. Sjuksköterskor och undersköterskor finns alltid
på plats. Läkare finns tillgänglig dagtid på plats och i beredskap under jourtid. Paramedicinsk
kompetens samt psykosocial och/eller andlig kompetens finns tillgänglig. Det eftersträvas att minst
en person i varje professionell grupp inom det multiprofessionella teamet är utbildad och erkänd
specialist i palliativ vård/palliativ medicin.
På hospice erkänns och uppskattas insatser från volontärer som bidrar med guldkant för
inneliggande och närstående utöver det ordinarie vårdarbetet.
Ett hospice har ofta en indirekt eller direkt roll inom såväl akademisk som intern och extern
utbildning och forskning.
Ett hospice är ett komplement i den palliativa vården och omsorgen utifrån individens och dennes
närståendes behov utan att vara en specialiserad palliativ sjukhusavdelning eller ett särskilt boende.
Ett hospice drivs ofta i enskild form, till exempel som en stiftelse eller ett vårdbolag på en idéburen
basis. Finansieringen sker dock med offentliga medel genom vårdavtal med region och/eller
kommun(er).


Referenser:
Radbruch L, Payne S and the Board of Directors of the EAPC. White Paper on standards and
norms for hospice and palliative care in Europe: part 1 and 2. European Journal of Palliative
Care, 2009; 16(6) resp 17(1)
Europarådet: Rekommendation Rec(2003)24 av medlemsstaternas ministerkommitté till
medlemsstaterna om organisation av palliativ vård
Doyle D and Woodruff R. Models of Care, in: The IAHPC Manual of Palliative Care, 3rd
edition, 2013
De 6S:n : En modell för personcentrerad palliativ vård, Ternestedt, Henoch, Österlind,
Andershed, 2017, Upplaga 2, Studentlitteratur, ISBN 978-9-144-11604-4
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/palliativ-vard/ (access 20210401)
https://www.who.int/health-topics/palliative-care (access 20210401)
Verderber S and Refueruzo BJ: Innovations in Hospice Architecture, 2nd ed, 2020. Routledge,
London and New York, ISBN 978-0-367-31292-3
2021-04-12
Sara Möller (verksamhetschef Bräcke Hospice)
Annika Åberg-Darell (verksamhetschef Änggårdens Hospice)
Pia Gustafsson (verksamhetschef Hospice Gabriel)
Mats Kärnestad (verksamhetschef Axlagården)
Åsa Pellikka (verksamhetschef Mellannorrlands Hospice)
Matthias Brian (specialistläkare Mellannorrlands Hospice)

Facebook
Instagram