Vi värnar om din integritet

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. I följande text beskriver vi bland annat hur vi samlar in, behandlar och skyddar dessa.

Integritetspolicy Axlagården Umeå Hospice AB

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att Axlagården skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som Axlagården har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka Datainspektionen där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Axlagården Umeå Hospice AB (org.nr.556428–7927), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Axlagården dina personuppgifter?

Axlagården samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du är i kontakt med oss via vår hemsida, e-post, post eller på annat sätt. Det kan exempelvis ske när du skriver till oss för att få information om vår verksamhet. Det görs även när du ansöker om arbete hos oss eller i övrigt använder dig av Axlagårdens olika tjänster och verksamheter.

Axlagården kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis kommuner och landsting, Skatteverket, kronofogden eller andra offentliga källor.

Vilka uppgifter behandlas?

Axlagården behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, födelsedatum, personnummer, ID-nummer, bankuppgifter, CV, personligt brev, hälsouppgifter, uppgifter tillhörande barn och/eller annan information som du lämnat till Axlagården eller som i övrigt är nödvändig för att Axlagården ska kunna fullgöra sina åtaganden och service i övrigt gentemot dig.

Varför behandlar Axlagården uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Axlagården för bland annat följande ändamål:

 • För att kontakta dig.
 • För att fullgöra våra åtaganden och service i övrigt gentemot dig.
 • För att ge dig vård i enlighet med de tjänster som du använder dig av från Axlagården.
 • För att möjliggöra god service till dig genom att exempelvis besvara frågor som du ställer till oss.
 • För att hantera och administrera utbildningar, seminarier och ditt deltagande i annan verksamhet knuten till Axlagården.
 • För att skicka relevant information och erbjudanden om Axlagårdens arrangemang såsom utbildningar, seminarier och event.
 • För att hantera och administrera arbetsansökningar.
 • För att använda som underlag vid fakturering och bokföring.
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen och patientdatalagen.
 • Autogiro och betalningsreferenser (exempelvis OCR-nummer).
 • Betalningsförsummelser.

För dig som är inskriven på Axlagården kan vi dessutom komma att behandla personuppgifter för följande och motsvarande ändamål:

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som inskriven.
 • För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
 • För att föra statistik i syfte att göra våra tjänster bättre för så många som möjligt.
 • För att fastställa förekomst av borgensman.
 • För att fastställa förekomst av godmanskap eller förvaltare.
 • För att upprätta kontaktuppgifter till personer du meddelat oss (t.ex. nära anhörig, god man eller förvaltare).
 • För att administrera störning- eller orosanmälan.

När har Axlagården rätt att behandla dina personuppgifter?

Axlagården har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av Axlagårdens åtagande mot dig, om du har lämnat samtycke till vården. Axlagården kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Axlagården och Axlagårdens personuppgiftsbiträden. Axlagården lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller myndigheter om Axlagården inte är skyldig att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter eller om utlämnandet till tredje part följer av våra åtaganden gentemot dig.

Axlagården kan komma att lämna ut dina personuppgifter till offentliga aktörer som Stiftelsen samarbetar med såsom kommuner och landsting. Detta innebär att vissa personuppgifter kan komma att bli s k allmänna handlingar som berörd offentlig aktör måste hantera i enlighet med offentlighetsprincipen.

Axlagården vidarebefordrar eller säljer aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Överföring till tredje land

Axlagården överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 Hur länge sparar Axlagården dina personuppgifter?

Axlagården sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att Axlagården ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter Axlagården har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer/identifikationsnummer.

Om dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade. Axlagården kan dock inte radera dina personuppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta Axlagården behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information, rättning av felaktiga personuppgifter eller radering av personuppgifter skickas till:

Axlagården Umeå Hospice AB

Backenvägen 105

903 62 Umeå

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till berörd tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter (i Sverige Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten).

Hur skyddas dina uppgifter?

Axlagården arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Axlagården gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på vår webbplats www.axlagarden.se

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Axlagården Umeå Hospice AB
Backenvägen 105
90362 Umeå

Mail: info@axlagarden.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 25 maj 2018.

Facebook
Instagram